QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PUBLIC RELATIONS)

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PUBLIC RELATIONS)

1. Truyền thông nâng cao hình ảnh thương hiệu và độ uy tín của doanh nghiệp (Corporate PR)

2. Truyền thông chiến lược xây dựng hình ảnh sản phẩm (Product PR)

3. Truyền thông chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu  (Brand PR)

4. Xây dựng quan hệ báo chí & truyền thông (Media Relations)

5. Media booking & Media pitching 

6. Xây dựng và phát triển nội dung (Content Development)