LẮNG NGHE MẠNG XÃ HỘI VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG (SOCIAL DATA SERVICE AND CRISIS MANAGEMENT)

LẮNG NGHE MẠNG XÃ HỘI VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG (SOCIAL DATA SERVICE AND CRISIS MANAGEMENT)

LẮNG NGHE MẠNG XÃ HỘI VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG (SOCIAL DATA SERVICE AND CRISIS MANAGEMENT)

1. Giám sát Sức khỏe Thương hiệu (Brand Health Monitor)

2. Giám sát Khủng hoảng Thời gian thực (Real-time Crisis Monitor)

3. Theo dõi Chiến dịch (Campaign Tracking)

4. Nghiên cứu sản phẩm và Thông tin Chiến lược 3C (Product & 3C Insight research)

5. Nghiên cứu Xu hướng/Đo lường Tiềm năng xu hướng (Trends Detection/Trend Capitalization Measurement)

6. Đo lường Tác động Người có ảnh hưởng (Influencer Measurement)

7. Cảnh báo Khủng hoảng (Crisis Alerts)

8. Chiến lược và giải pháp Khủng hoảng (Crisis Strategy & Solutions)