KOC/KOL BOOKING

KOC/KOL BOOKING

KOC/KOL BOOKING

1.Cung cấp đội ngũ KOC/KOL chuyên nghiệp

2. Xây dựng chiến lược phù hợp

3. Xây dựng định hướng nội dung

4. Quản lý và cam kết KPI

5. Tối ưu chí phí booking